Košarica
0,00 €

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 
ZALOŽBE UNSU UMETNIKOV, KI SLIKAJO Z USTI ALI NOGAMI, D. O. O.


Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V Založbi UNSU se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših zaposlenih, naročnikov in poslovnih partnerjev, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Z našimi internimi akti in z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje založniških storitev in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.


Predstavitev upravljavca Založbe UNSU

V Založbi UNSU smo ponosni, da v Sloveniji že od leta 2001 zastopamo interese in naloge Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), ki posluje prek svojih partnerskih založb in v različnih državah izbira le najboljše ter izključno tiste, ki delujejo v interesu invalidnih slikarjev. Založba UNSU je ekskluzivni zastopnik Mednarodnega združenja v Sloveniji. Prodaja izdelkov poteka izključno prek Pošte Slovenije. Poleg voščilnic in koledarjev imamo v ponudbi tudi druge izdelke, kot so: sestavljanke, slikanice, reprodukcije na platnu, naslovnike, serviete, darilni papir itd., ki vsebujejo izključno reprodukcije originalnih del slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.


Kontaktni podatki

Založba UNSU umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami, d. o. o.

Vodovodna cesta 101
1000 LJUBLJANA

Tel.: (01) 563 26 66

E-pošta: unsu@zalozba-unsu.si

Spletna stran: www.zalozba-unsu.si


Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obrnejo na kontaktno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu unsu@zalozba-unsu.si oz. navadni pošti na naslovu Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, s pripisom: »osebni podatki«.

Na istem naslovu je posameznikom na voljo tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov (‘data protection officer – DPO), ki je imenovana s strani družbe.


Namen in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo kot upravljavec (neposredno trženje in oglaševanje)

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo kot upravljavec in ki je določen v vašo korist, pri čemer vedno tehtamo vaš interes za takšno obdelavo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (člen 6 (1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Skladno z veljavnimi slovenskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in GDPR sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje.

UNSU za namene neposrednega trženja uporablja le naslednje vaše osebne podatke: ime in priimek ter naslov prebivališča, ki smo jih pridobili iz javno dostopnih virov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da taki obdelavi kadarkoli brezplačno ugovarjate. Neposredno trženje uporabljamo kot obliko komuniciranja s kupci, pri kateri svojim dosedanjim kupcem pošiljamo kolekcije in informacije o naši ponudbi, z uporabo kontaktnih podatkov, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti (npr. na podlagi naročila kolekcije) in ki se izvaja v našem zakonitem (legitimnem) interesu.

Osebne podatke posameznikov obdelujemo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler je to potrebno za dosego zasledovanega legitimnega cilja. Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, oziroma dokler tej obdelavi ne nasprotujete.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi sklepanja in izvajanja pogodbe (nakup kolekcije)

V primeru nakupa poslane kolekcije in naročila izdelkov vaše osebne podatke (ime, priimek in naslov, izjemoma pa še številko telefona) obdelujemo za namene izvajanja pogodbe, in sicer zaradi izpolnitve svoje obveznosti iz pogodbenega razmerja za nakup kolekcije – za potrebe obdelave naročila kolekcije ter nakupa, pri čemer je pravna podlaga za to izpolnitev pogodbe (člen 6 (1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov). V tem primeru vaše osebne podatke obdelujemo od trenutka prejema plačila za poslane izdelke, naročila izdelkov ali od trenutka, ko z namenom sklenitve pogodbe stopite z nami v stik. V ta namen obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek in naslov.

Osebne podatke, vezane na sklenitev in izpolnitev pogodbe, hranimo do zastaranja obveznosti iz nakupa in naročila oziroma tako dolgo, kot to od nas zahtevajo predpisi.

Izpolnitev zakonske obveznosti

Vaše podatke v primeru sklenitve pogodbe (naročila, nakupa izdelkov) obdelujemo tudi za namen izpolnitve zakonske obveznosti (npr. v skladu z davčnimi predpisi) (člen 6 (1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti obdelujemo tudi osebne podatke naših zaposlenih, na primer za izpolnjevanje obveznosti po Zakonu o delovnih razmerjih.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki nam ga posredujete sami, in sicer za namene obveščanja o novostih, predvidenih dogodkih in razstavah, v določenih primerih tudi, ko gre za obdelavo podatkov naših umetnikov (člen 6 (1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

V tem primeru obdelujemo vaše podatke kot so ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredelimo mi, pri čemer si v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržujemo pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.


Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov shranjujemo in obdelujemo, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja, podatke hranimo do preklica soglasja s strani posameznika. V okviru zakonitega interesa hranimo podatke praviloma še 5 let od zadnjega nakupa. Določene podatke smo kot upravljavec dolžni hraniti skladno z veljavno zakonodajo (npr. izdani računi se skladno z zakonom hranijo 10 let od njihove izstavitve).


Pravice v zvezi z osebnimi podatki

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Založba UNSU d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, ali na naš elektronski naslov unsu@zalozba-unsu.si s pripisom »osebni podatki«, lahko:

  • zahtevate informacijo o tem, katere vaše podatke hranimo (pravica do dostopa);
  • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
  • omejitev obdelave osebnih podatkov;
  • izbris podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
  • obdelavi ugovarjate.

S pisno zahtevo lahko tudi kadarkoli nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

Poleg tega imate tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


Posredovanje podatkov drugim osebam

Za obdelavo vašega nakupa naše neobvezujoče poslane kolekcije, obdelavo vašega naročila ter za posodabljanje in zbiranje podatkov za potrebe oglaševanja lahko v našem imenu in za naš račun osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so ponudniki podatkovnih storitev (za posodabljanje in optimizacijo poštnih pošiljk), ponudniki proizvodnih storitev (za proizvodnjo poštnih pošiljk) in ponudniki poštnih storitev (za dostavo).

Vaše podatke bomo uporabljali samo za lastne potrebe in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če to od nas zahteva poseben zakon.


Spremembe politike zasebnosti

Vse spremembe politike zasebnosti bodo objavljene na spletni strani www.zalozba-unsu.si in bodo veljale od datuma objave.